VIPP-School

 

Binnen het VIPP-School project worden leerkrachten getraind door middel van video-feedback in het bevorderen van meer positieve interacties met leerlingen met gedragsproblemen en het sensitief optreden bij grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor wordt een bestaande interventie (VIPP-SD: Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting – Sensitive Discipline) aangepast voor gebruik binnen de schoolcontext.

 

Leerkrachten, in zowel het regulier als speciaal onderwijs, ervaren veel problemen in interactie met leerlingen die opstandig zijn en moeilijk luisteren. De moeite in de omgang met deze leerlingen leidt vaak tot een negatieve spiraal van verstoorde leerkracht-leerlinginteractie, verergering van problemen en gevoelens van machteloosheid bij leerkrachten, wat weer leidt tot een slechtere interactie en meer problemen.

 

Een interventie die leerkrachten leert de signalen van kinderen op te merken, hier direct en adequaat op te reageren en tegelijk duidelijke grenzen te stellen, zal de onderlinge interactie en relatie verbeteren en de gedragsproblemen verminderen. Er bestaat nog geen effectieve schoolinterventie gericht op de aanpak van een problematische leerling middels het verbeteren van de relatie met de eigen leerkracht (Databank Effectieve Jeugdinterventies). Een bewezen effectieve interventie voor het verbeteren van de relatie tussen opvoeders en kinderen met gedragsproblemen is VIPP-SD. VIPP is recentelijk aangepast voor gebruik buiten de gezinscontext in de kinderopvang, maar nog niet voor de schoolcontext.

 

Het doel van dit project is dan ook om VIPP-SD aan te passen voor de schoolcontext (VIPP-School) en de effectiviteit te toetsen in een RCT. Door vroeg in de schoolcarrière in te grijpen, kunnen grotere problemen – en daarmee uitval van leerlingen en leerkrachten - voorkomen worden.

 

Samenwerking
De studie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Yulius Onderwijs, CBS Smitshoek, OBS de Bosweide, OBS Over de Slinge, Samenwerkingsverband RiBA.
Voor het project zijn wij nog op zoek naar scholen die geïnteresseerd zijn om mee te werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathilde Overbeek (m.overbeek@yulius.nl)