VIPP-School

 

Binnen het VIPP-School project worden leerkrachten getraind door middel van video-feedback in het bevorderen van meer positieve interacties met leerlingen met moeilijk gedrag en het sensitief optreden bij grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor wordt een bestaande interventie (VIPP-SD: Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting – Sensitive Discipline) aangepast voor gebruik binnen de schoolcontext.

 

Met veel verschillende kinderen in de klas, met uiteenlopende behoeftes, is het voor leerkrachten soms fijn om ondersteuning te krijgen om met alle kinderen een goede relatie op te bouwen. Vooral de omgang met leerlingen die opstandig zijn en moeilijk luisteren vinden leerkracht vaak een uitdaging. Gedragsproblemen in de klas kennen veel verschillende oorzaken, maar zijn doorgaans te herleiden tot interactieproblemen. Een goede relatie tussen leerkracht en leerling, met daarbij ook oog voor het stellen van grenzen, bevordert optimaal functioneren van leerlingen en draagt bij aan een positieve sfeer in de klas.

 

Een interventie die leerkrachten leert de signalen van een kind nog beter op te merken, hier direct en adequaat op te reageren en tegelijk duidelijk grenzen te stellen, zal de onderlinge interactie en relatie verbeteren en de gedragsproblemen verminderen. Een bewezen effectieve interventie voor het verbeteren van de relatie tussen opvoeders en kinderen met moeilijk gedrag is VIPP-SD (Videofeedback Intervention to promote Positive Parenting - Sensitive Discipline). VIPP-SD is al aangepast voor gebruik buiten de gezinscontext in de kinderopvang, maar nog niet voor de schoolcontext.

 

Het doel van dit project is dan ook om VIPP-SD aan te passen voor de schoolcontext (VIPP-School) en deze interventie te vergelijken met een interventie op basis van Skype-consultatie om te kijken welke interventie leerkrachten het beste kan ondersteunen in de omgang met leerlingen met moeilijk gedrag. Beide interventies zijn ontwikkeld voor leerkrachten van groep 1 t/m 4, omdat door vroeg in de schoolcarrière in te grijpen, grotere problemen – en daarmee uitval van leerlingen en leerkrachten - voorkomen kunnen worden.

 

Samenwerking
De studie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Yulius Onderwijs, CBS Smitshoek, OBS de Bosweide, OBS Over de Slinge, Samenwerkingsverband RiBA.
Voor het project zijn wij nog op zoek naar scholen die geïnteresseerd zijn om mee te werken. Voor deelname of meer informatie kunt u contact opnemen met Mathilde Overbeek (m.overbeek@yulius.nl). Daarnaast staat het VIPP-School team open voor andere ideeën of samenwerkingen om dit project onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen.