Aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie

 

Bij de definitie van wat “oud” en wat “ouderenpsychiatrie” is, heeft Yulius in lijn met de ontwikkelingen op veel plaatsen elders in Nederland de leeftijdsgrens als onderscheidend criterium losgelaten. Ouderenpsychiatrie definiëren we vanuit een aantal criteria die in sterkere mate spelen dan bij de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie het geval is, en niet alleen op een leeftijdsgrens. De onderliggende overwegingen proberen we ook in te bouwen in de opleiding in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie.

 

Aspecten waarin de ouderenpsychiatrie zich vooral onderscheidt:

  • De noodzaak diagnostiek en behandeling aan te moeten aanpassen vanwege de lichamelijke toestand en/of de latere levensfase. Behandeling wordt hier in de meest brede zin bedoeld: psychofarmacologisch, psychotherapeutisch, voorlichting en het betrekken van de omgeving. Onder lichamelijke toestand wordt hier onder meer significante somatische comorbiditeit verstaan, uitgebreide co-medicatie, de aanwezigheid van frailty en/of cognitieve dysfunctie;
  • De psychiater en het behandelteam moeten grondige kennis hebben van stoornissen die zich juist in de latere levensfasen manifesteren, met name de degeneratieve cerebrale aandoeningen;
  • De psychiater en het behandelteam moeten grondige kennis hebben van neuropsychologische diagnostiek, wat betreft de indicatiestelling, de interpretatie alsmede het inbouwen van de resultaten van neuropsychologisch onderzoek in de behandeling;
  • De psychiater en het behandelteam moeten grondige kennis hebben van de relevante somatiek en kennis hebben van andere instellingen en somatische disciplines en goed met hen kunnen samenwerken. Dat laatste is behalve voor de diagnostiek ook van eminent belang voor de behandeling: psychiatrische behandeling voor zover op de patiënt gericht is op zichzelf bij de ernstiger problematiek vaak onvoldoende en interventies in de omgeving (afstemming met de huisarts, inzet thuiszorg, opname V&V-sector) zijn veelal onmisbaar.

De aldus omschreven doelgroep zal vaak ouder zijn dan 70-75 jaar, maar ook de ouder wordende psychiatrische patiënt (bijvoorbeeld de oudere lithiumgebruiker met bipolaire stoornis, diabetes mellitus, hypertensie en nierfunctieverlies) en de jongere patiënten kunnen profiteren van een zo vorm gegeven hulpaanbod. Bijvoorbeeld een 45-jarige vrouw met MS, en veertiger met traumatisch hersenletsel, of een zestiger met een depressie met een maligniteit.

 

Voor de vormgeving van de opleiding in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie met het bovenstaande in het achterhoofd, is aansluiting gezocht met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). In dit arrangement bieden zowel Yulius als het ASz een jaar opleiding in het aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie aan. In deze twee jaar kan de AIOS zich bekwamen in de vier eerdergenoemde gebieden waarin de ouderenpsychiatrie zich vooral kenmerkt: complexe somatisch-psychiatrische problematiek, degeneratieve aandoeningen, neuropsychologische expertise en het hanteren van interdisciplinaire samenwerking.  

 

Het jaar dat Yulius biedt is verdeeld in een ambulante (poliklinieken Touwbaan en Hellingen) stage van 6 maanden en een klinische stage (Kliniek de Gantel) van 6 maanden. In overleg met de AIOS kunnen binnen de Yulius-stage een aantal elementen worden ingevoegd: meekijken consultatie in verpleeg- en verzorgingshuizen, deelname Yulius-deel geriatriebespreking ASz, meekijken consultatieve dienst in Beatrixziekenhuis Gorinchem, meekijken met uitvoering van neuropsychologisch onderzoek, consulten van huisarts, geriater en neuroloog in de kliniek, wetenschappelijke activiteiten in de zin van bijvoorbeeld het schrijven van een casuïstische mededeling of een referaat voor het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Daarnaast neemt de AIOS-deel aan de activiteiten van de A-opleiding, zoals ochtendrapport, somatisch onderwijs, refereeravonden, CAT’s, klinische presentaties.

De inhoud van het jaar ASz is apart beschreven.

 

Meer informatie
De AIOS die bij Yulius de opleiding gaan volgen, worden aangesteld conform de CAO voor assistenten in opleiding (AIOS). Aanvullend heeft Yulius een scholingsbudget voor AIOS voor congresbezoek. Voor AIOS uit de basisopleiding van Yulius is er een naadloze overgang naar het aandachtsgebied en voor AIOS die uit een andere basisopleiding psychiatrie komen, vindt een sollicitatiegesprek plaats met de opleider aandachtsgebied. Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingssecretariaat via telefoonnummer 088 40 54 551 of via e-mailadres A.Bouman@yulius.nl.

 

Solliciteren
U kunt uw brief richten aan:

Yulius
t.a.v. dhr. dr. A.R. Van Gool
Postbus 753 3300 AT Dordrecht
T 088 40 51 000
E A.VanGool@yulius.nl