Autisme

 

The research programme into Autism is focused on the diagnosis, treatment and underlying mechanism of the Autism spectrum disorders condition, with the ultimate goal of improving the care of people with Autism. 

 

Diagnosis of Autism
Research is carried out to determine ways to recognise and identify this developmental disorder at an earlier stage. To this end, we test questionnaires designed to recognise autism in children at the earliest stage possible. We also train clinicians to use standardised methods for diagnosis and how to implement these methods in their daily clinical practice. We can then continue to study these methods. 
 
Characteristics of Autism 
We look at a number of characteristics that are often associated with autism, such as sensory sensitivity, fears, behavioural problems, thinking problems and psychosexual problems. Furthermore, we not only research the problems but also the strengths and talents of someone with autism. We continue studying the characteristics over an extended period of time to determine the course of development and see which factors can predict a prognosis.
 
Treatment of Autism
We identify whether treatments have the desired effect and we research the amount of care required by a family with a child with autism. In addition, we study the effects of a standard treatment undertaken at Yulius and what changes there are to the problems and skills of the person concerned. We also test the effects of a specific training programme called the I-Adolescent study. In the coming years we aim to investigate the effects and the costs of even more specific existing (current??) and innovative support programmes. 
 
Influential Processes
As part of this research programme we also look at the possible underlying factors that may affect autism. We identify the characteristics of the parents and siblings and we also study other factors such as biology, family and upbringing. In addition, we study the thought processes of young people with autism and research the relationship with sensitivity to social stress. In the coming years we will focus on how biological processes determine the results of the treatment and whether these processes themselves are changed by the treatment.

Het onderzoeksprogramma autisme richt zich op de diagnostiek, behandeling en onderliggende mechanismen van autisme(spectrumstoornissen) met als uiteindelijk doel het bevorderen van de zorg voor mensen met autisme.

 

Diagnostiek van autisme
Wij voeren onderzoek uit naar manieren om deze ontwikkelingsstoornis eerder te herkennen en beter vast te stellen. Zo testen wij vragenlijsten die bedoeld zijn om kinderen met autisme zo tijdig mogelijk te herkennen. Ook trainen wij clinici in gestandaardiseerde methodes voor diagnostiek en implementeren deze methodes in de dagelijkse klinische praktijk om verder te bestuderen.

 

Kenmerken van autisme
Wij kijken naar diverse kenmerken die vaak samen met autisme voorkomen, zoals sensorische gevoeligheid, angst, gedragsproblemen, denkproblemen en psychoseksuele problemen. Bovendien onderzoeken wij niet alleen de problemen, maar ook de sterke kanten en talenten van iemand met autisme.  De kenmerken onderzoeken wij gedurende een langere periode, zodat het ontwikkelingsbeloop te bepalen is en welke factoren een prognose kunnen voorspellen.


 

Behandeling van autisme
Wij brengen in kaart of behandelingen het gewenste effect hebben. Wij onderzoeken wat het zorggebruik is binnen gezinnen met een kind met autisme. Tevens onderzoeken wij wat de verandering in problemen en vaardigheden is na afloop van de reguliere behandeling binnen Yulius Autisme. Ook toetsen wij de effectiviteit van een specifieke training, de Ik Puber training. De komende jaren richten wij ons op het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van nog meer specifieke bestaande en innovatieve begeleidingsprogramma’s.


 

Invloedrijke processen
Wij richten ons binnen dit onderzoeksprogramma ook op mogelijke onderliggende processen die van invloed kunnen zijn op autisme. Wij inventariseren de kenmerken van ouders en broertjes en zusjes. Wij onderzoeken ook de biologische, gezins- en opvoedingsfactoren. Verder bestuderen wij de aandachtsprocessen van jongeren met autisme en onderzoeken de relatie met sociale stressgevoeligheid. De komende jaren richten wij ons op hoe biologische processen de uitkomst van de behandeling bepalen en of deze processen zelf veranderen door de behandeling.